“ושמחת בחגך והיית אך שמח”, לכבוד שולחן החג, ויש כמה חגים לאחרונה